اندرو کانولی: دریچه بعدی به سوی جهان ما، چیست؟

داده‌های عظیم همه جا هستند، حتی در آسمان. در یک سخنرانی آموزنده، اندرو کانولی، ستاره شناس، نشان می‌دهد که چگونه حجم عظیم داده‌ها درباره جهان ما جمع‌آوری می‌شوند تا جهان را با همه حالت‌های مدام متغیراش ثبت کنند. چگونه دانشمندان این همه تصویر را در مقیاس بزرگ ثبت می‌کنند؟ همه اینها با یک تلسکوپ بزرگ شروع می‌شود...