جیمی لین : شیوه جدید ازمایش خون ساده برای کشف و تشخیص سریع سرطان.

جیمی لین در حال توسعه فن آوری هایی است که سرطان را ماه ها و شاید سال ها زودتر از روش های کنونی کشف می کند. او تکنیک موفقیت آ میزی را به نمایش می گذارد که با کشف نشانه های نامحسوسی از حضور سرطان از طریق یک آزمایش خون ساده, قادر است بازگشت یا عود برخی از انواع این بیماری خطرناک را صد روز زودتر از روش های رایج کنونی ردیابی کند. این شاید یک پرتو امیدی باشد در نبردی که در آن تشخیص زود هنگام میتواند تفاوت بزرگی را ایجاد کند.