دنیل فینکل: آیا می‌توانید معمای فرار از زندان را حل کنید؟ - دن فینکل

درس کامل در: زمان‌بندی‌تان شما و شریکتان را به بدنام‌ترین سارقان بانک غرب بدل کرده است. حالا، به آن زمان‌بندی نیاز دارید تا در فرار از زندان به دادتان برسد. در زمان مقرر، شما در حیاط کنار حصار الکتریکی در حال قدم زدن هستید. شریکتان علامت می‌دهد، و درست ۴۵ ثانیه بعد، مدار الکتریکی حصار قطع می‌شود. بعد متوجه می‌شوید که ساعتتان شکسته، و فقط دو فیوز ۱ دقیقه‌ای در جیبتان دارید. می‌توانید فرارتان را زمانبندی کرده آزاد شوید؟ دن فینکل راه را نشان می‌دهد. درس از دن فینکل، انیمیشن از آرتریک استودیو.