کریس بلیس: کمدی ترجمه

از برخی جهات، هر گونه برقراری ارتباط، ترجمه به حساب می‌آید. کریس بلیس، نویسنده، بر روی صحنه‌ در TEDxRainier به شدت معتقد است، به ویژه کمدی‌ عالی، می‌تواند حقایق ژرف را برای انبوه مخاطبان ترجمه کند.