ضیا گافیک: اشیای روزمره، شرح حال های غم انگیز

ضیا گافیک از اشیای روزمره-- ساعت، کفش، عینک-- عکس می گیرد. ولی این عکسها به نحو فریب دهنده ای ساده هستند؛ اشیای داخل آنها از نبش گورهای دسته جمعی جنگ بوسنی به دست آمده است. گافیک، همکار TED، و اهل سارایِوو، از هر چیزی در این گورها عکس گرفته تا آرشیو زنده ای از هویت کشته شدگان خلق کند.