تاسو آزودو: درسهایی امیدوار کننده از مبارزه برای نجات جنگلهای استوایی

شعار "نجات جنگلها" قدمتش به درازای تاریخ است. اما تاسو آزودو از چگونگی روند این مبارزه در این زمان سخن می گوید. به دنبال قطع شدید درختان در دهه ۹۰ ، قوانین جدید و سیستمی شفاف برای نجات جنگلها بوجود آمد که کاهشی چشمگیر در روند جنگلزدایی در برزیل داشته است. اما آیا این کافی است؟ هنوز نه. وی پنج راه کار برای برداشتن قدمهای بعدی ارایه می دهد. و این مورد را به چالش می کشد که آیا درسهایی که از مبارزه برای نجات جنگلها در برزیل آموختیم می تواند راه گشای ما برای حل معضلی بزرگتر یعنی "تغییر شرایط آب و هوا