کاکی کینگ: فرار موسیقیایی به جهانی از نور و رنگ

یک ژن، نوعی ترکیب موسیقی توسط کاکی کینگ، خدای گیتار بعدی. اوبا دستانش سنت قدیمی کاررا با فن آوری دیجیتال ترکیب کرده و تصاویر طرح ریزی شد را بر روی گیتاردر کارهای چند رسانه‌ای پیشگامانه اش نمایش می دهد. "گردن پل ارتباطی بدن هست." او از گردن گیتارش به عنوان یک کی‌برد استفاده کرده و ملودی‌‌های پیچیده ‌ای را اجرا می کند تا شنوندگانش را به در سفر موسیقیایی از نور و صدا ببرد. او"گیتار را قلم مو" می‌خواند.