Maz Jobrani: ماز جبرانی : آیا این یکی را درباره ایرانی-آمریکایی ها شنیده اید؟

یکی از اعضای پایه گذار تور کمدی محور شیطانی، کمدین ماز جبرانی، درباره مشکلات و تناقض های ایرانی-آمریکایی بودن صحبت می کند -- "قسمتی از من فکر می کند من باید برنامه هسته ای داشته باشم، قسمت دیگرم فکر می کند که من با داشتن برنامه ی هسته ای قابل اعتماد نیستم."