دیوید کوانگ: دو سرگرمی فکری بهم می پیوندند و این جادویی است

دیوید کوانگ یک تردست است که جدول کلمات متقاطع طراحی میکند. بعبارت دیگر، مردی است که نسبتا اهل سرگرمی است. و بعنوان حقه بعدی اش، او ...