کارکنان TED: این نمایش موزیکال TED است

آیا در وجود شما سخنرانی TEDی هست که هر لحظه آماده ارائه کردن آن باشید؟ این موزیکال بامزه «سخنرانیت رو انجام بده» را پذیرا باشید. یک نامه عاشقانه موزیکال برای سخنرانان TED-- نوشته شده، کارگردانی شده و اجرا شده توسط کارکنان TED.