استنلی مک کریستال: مورد نظامی اشتراک اطلاعات

وقتی ژنرال استنلی مک کریستال در سال ۲۰۰۳ شروع به میارزه با اللقاعده کرد، اطلاعات و اسرار شاهرگ حیاتی عملیات هایش بودند. اما با مواجهه با شیوه های نا متعارف نبرد، به این نتیجه رسید که فرهنگ طبقه بندی اطلاعات مهم، نادرست و در واقع زیان آور است. مک کریستال در سخنانی کوتاه اما غرا، موضوع تسهیم فعال اطلاعات و دانش را مطرح می سازد.