شان فوملر: فناوری تغییرشکل شناخت ما را از کار تغییر خواهد داد

اگر از صفحه کلید و ماوس فراتر برویم دنیا چگونه خواهد شد؟ شان فولمر با ابداع ماشین هایی که هنگام کار کردن اطلاعات را به زندگی زیر انگشتان شما می آورد، در حال ساختن یک آینده است. در این سخنرانی، شاهد نسخه آزمایشی از یک میز تغییرشکل دهند، یک تلفن که به مچ بند تبدیل میشود، یک کنترلر بازی تبدیل شونده و چیزهایی دیگر هستید که شاید شیوه زندگی و کار ما را عوض کنند.