Edith Widder: ادیت ویدر: دنيای عجيب و خارق العاده بیولومينسانس (زیست تابی)

در اعماق تاریک اقیانوس، بسیاری از مخلوقات دریایی برای شکار، جفت گیری و دفاع، برای خودشان نور تولید می کنند.متخصص بیولومینسانس (زیست تابی) ادیت ویدر یکی از اولین افرادی بود که از این دنیای کم نور تصویر برداری کرد. در تد 2011، وی برخی از دوستان درخشان خود را بر روی سن آورده و تعدادی حیرت انگیزی از حیات درخشان زیر دریا را نشان می دهد.