کیترا کاهانا: داستانهایی از بیخانمان ها و پنهان از دیده ها

کیترا کاهانا، عکاس خبری و همکار TED، وقتی دختر کوچکی بود رویای فرار از خانه برای زندگی آزادانه در جاده ها د اشت. اکنون بعنوان یک بزرگسال و به ادعای خودش یک خانه بدوش، او دنبال کننده کولیهای مدرن در منازل، واگنهای باری، ایستگاه های اتوبوس، پارکینگ ها، دستشویهای عمومی است تا نگاهی به فرهنگ جاری در حاشیه ها بیاندازد.