ای جی یاکوبز: بزرگترین گردهمایی جهانی خانوادگی.. همه دعوتیم

شاید تا بحال نمی دانستید، اما ای جی یاکوبز ممکن است عموزاده شما باشد (در کلی نسل آنطرفتر). او با استفاده از سایتهای تبارشناسی، به دنبال رشته های پیش بینی نشده ای است که همه ما را، اگرچه از راه دور، با هم فامیل می کند. هدفش: برگزار کردن بزرگترین گردهمایی خانوادگی . اونجا می بینیمتون.