Rose Eveleth: پشه‌ی نفرت انگیز و مرگ آور - رز اولت

درس کامل را در لینک زیر مشاهده کنید: همه از پشه ها بیزارند. علاوه بر صدای آزاردهنده و نیش های آنها، سالانه میلیون ها نفر به دلیل بیماری هایی که پشه ناقل آنهاست کشته می شوند (علاوه بر آن اسب ها، سگها و گربه ها هم همینطور). و در صد میلیون سال گذشته آنها پیشرفت قابل توجهی در کار خود داشته اند -- تا سه برابر وزن خود خون می مکند، البته اندازه گیری نشده است. خوب پس عاقلانه نیست که از شر آنها خلاص شویم؟ رز اولت دلیل عدم اطمینان دانشمندان را برایمان توضیح می دهد. درس توسط رز اولت، انیمشن توسط کروت ان