دانگ وو جنگ: هنر کمان سازی

دانگ وو جنگ یک سرگرمی غیرمعمول بعد از مدرسه دارد. جنگ، که هنگام سخنرانی ۱۵ سال داشت، داستانی روایت میکند از این که چطور زندگی در جنگل بتونی سئول الهام بخش او برای ساختن یک کمان تمام عیار بود. نمایش پرتاب یکی از کمان های زیبای دست سازش را ببینید.