اولدوز باختیوزینا: عکسهای کنایه آمیزی که کلیشه ها را به هم می ریزند

اولدوز باختیوزینا، هنرمند، از عکسها برای طعنه زدن به هنجارهای اجتماعی در مملکتش روسیه استفاده می کند. یک نگاه اجمالی به فرهنگ جوانان روس و یک یادآوری کوتاه و شوخ تا چندان خود را جدی نگیریم.