ادواردو سانز د کابزون: ریاضیات ابدی است

ادواردو سانز د کابزون، ریاضیدان، به زبان طنز و لطیف، به پرسشی پاسخ می دهد که همیشه در ذهن دانش آموزان است: ریاضیات به چه درد می خورد؟ او زیبایی ریاضیات را به عنوان پای بست علم نشان می دهد-- و می گوید که نظریه ابدی است، نه الماس. به زبان اسپانیایی با زیرنویس فارسی.