مری میکر: دلیل آن که من برای آموزش دختران پناهنده (مثل خودم) مبارزه می‌کنم

پس از فرار جنگ سودان جنوبی به عنوان یک کودک، مری میکر، امنیت و امید را در مدرسه ای در اردوگاه پناهندگان کاکوما کنیا پیدا کرد. در حال حاضر معلم پناهندگان جوان است، او آموزش را به عنوان یک ابزار ضروری برای بازسازی زندگی می‌داند و توانایی نسل دخترانی که اغلب از ورود به کلاس درس محروم شده‌اند. میکر می‌گوید: «برای کودک جنگ، آموزش می‌تواند اشک‌های از دست دادن را به اشتیاق برای صلح تبدیل کند.»