گفتگوی میهای: چِکسِنتمیهایْ راجع به «فِلو» (لحظات فوق العادة نشاط انگیز).

میهای چِکسِنتمیهایْ میپرسد، «چه چیزی به زندگی ارزشِ زیستن میدهد؟» با ملاحظه بر اینکه ثروت نمیتواند ما را خوشحال کند، او توجه اش را به اشخاصی میدهد که خوشی ورضایتِ بادوام را، در فعالیتهایی که شرایط فِلو بوجود میاورند، پیدا کرده اند.