بارتون سی‌ور: غذا‌های دریای ماندگار؟ بیایید هوشمند عمل کنیم.

سرآشپز بارتن سی‌ور معمایی جدید را مطرح می‌کند: غا‌های دریایی یکی از گزینه‌های پروتئین سالم‌تر برای ما هست. اما ماهیگیری بی‌رویه به شدت به اقیانوس‌ها آسیب می‌زند. او راهی ساده برای نگه داشتن ماهی روی میز شام پیشنهاد می‌دهد که شامل جمله مورد علاقه مادران است: «سبزیجاتت را بخور.»