Rory Sutherland: روری سوترلند: دیدگاه شما تعیین کننده است

روری سوترلند می گوید: "محیط اطراف ما ممکن است کمتر از نحوه‌ی نگرش ما به آن اهمیت داشته باشد." در TEDxAthens، او یک مورد پیچیده را بررسی می کند که چگونه تغییر چارچوب فکری ما کلیدی برای رسیدن به شادی است.