Geoffrey West: رياضيات شگفت‌آور شهرها و شركت‌ها

فیزیکدان جفری وست قوانین ریاضياتی ساده حاکم بر ویژگیهای شهرها را یافته است بدين معنا كه ثروت، نرخ جرائم، سرعت راه رفتن و بسیاری از دیگر جنبه های یک شهر را می توان از یک عدد ساده استنباط کرد: جمعیت یک شهر. او در این سخنرانی موثر در نشست‌ جهاني تد( TEDGlobal) نشان می دهد که نحوه عمل آن چگونه است و چگونه قوانین مشابهی در مورد موجودات زنده و شرکتها صادق است.