تونی مک: قوانینی که کارکنان جنسی واقعا می‌خواهند

هر کسی عقیده‌ای درباره چگونگی قانونمند کردن کار جنسی دارد(خواه قانونی یا ممنوع کردن آن، یا حتی مالیات بستن به آن)... اما آنچه خود کارگران جنسی درباره آن فکر می‌کنند موثرترین راه نیست؟ تونی مک کنش‌خواه چهار الگوی حقوقی را توضیح می‌دهد که در سرتاسر جهان استفاده می‌شوذ و مدلی را نشان می دهد که به اعتقاد وی موثرترین روش در در ایمن نگاه داشتن و ارائه تعیین سرنوشت بیشتر است. او می‌گوید: «اگر درباره برابری جنسیتی یا فقر یا مهاجرت یا سلامت عمومی اهمیت می‌دهید، پس حقوق کارگر جنسی برای شما اهمیت دارد. ب