لئونورا نویل: شاهزاده خانمی که تاریخ را بازنویسی کرد - لئونورا نویل

درس کامل در: آنا کومنین، دختر امپراطور بیزانس، الکسیوس، دهه آخر عمرش را صرف آفرینش یک تاریخ ۵۰۰ صفحه‌ای به نام «الکسیاد» در مورد سلطنت پدرش کرد. به عنوان شاهزاده‌ای که درباره خانواده خودش می‌نویسد، باید بین وفاداری به خاندان و تعهدش به انعکاس دقیق رویدادها تعادل برقرار می‌کرد. لئونورا نویل، کاوشی در این بیانِ حماسی تاریخی انجام می‌دهد. درس از لئونورا نویل، کارگردان الس دکالو.