Philippe Petit: فیلیپ پتیت : سفری از طریق بندبازی

حتی یک شعبده باز بی باک هم مجبور است تا از یک جایی شروع کند. هنرمند بندباز، فیلیپ پتیت، شما را در یک سفر خودمانی از اولین تردستیش با ورق در ۶ سالگی تا بندبازی اش بین برج های دوقلو می برد.