Jessa Gamble: جسا گمبل: چرخه طبیعی خواب ما انسان ها

در دنیای امروز، بمنظور ایجاد توازن بین مدرسه، کار، بچه ها و موارد دیگر، اغلب ما فقط می تونیم به هشت ساعت خواب توصیه شده دلخوش باشیم. جسا گمبل با آزمایش دانش ماورای ساعت درونی بدن ما، برنامه ریزی شگفت انگیز و ذاتی استراحتی که باید اجرا نماییم را مطرح می کند.