آنیتا کالینز: چرا نواختن ساز برای مغز شما مفید است - آنیتا کالینز

هنگامی که به موسیقی گوش می دهید، چندین منطقه از مغز درگیر و فعال است. ولی هنگامی که یک ساز می نوازید، آن فعالیت تبدیل به یک تمرین آمادگی تمام بدن برای مغز می شود. چه اتفاقی می افتد؟ آنیتا کالینز آتش بازی هایی را نشان می دهد در مغز موسیقی دانان هنگام نواختن ساز اتفاق می افتد و بعضی از تاثیرات مثبت بلند مدت این تمرین ذهنی را بررسی می کند.