لیندی لوو آزون هوود: نظرات یک عضو هیئت منصفه در مورد حکم اعدام

لیندی لوو آزون هوود در شهری بزرگ شد که حکم اعدام واقعیتی از زندگی بود، بخشی از فرهنگ. اما بعد از آن که او به عنوان یک عضو هیئت منصفه در یک دادرسی محکوم به اعدام خدمت کرده بود- و به حکم اعدام مرد گناهکار "بله" گفته بود-- چیزی در درون او تغییر کرده بود. در این صحبت درگیرکننده و شخصی، آزوون هوود در مورد سوالی که در سال گذشته بعد از حکم دادگاه از خودش پرسیده توضیح می‌دهد: آیا من یک قاتلم؟