الیزابت نیامایارو: دعوت از مردانی که جهان ِ بهتری برای زنان می‎خواهند

در سراسر جهان، زنان هنوز هم برای برابری در مسایل اولیه مانند حق رانندگی و حق انتخاب در زمان ازدواج مبارزه می‎کنند. اما چگونه همه در این لیست قرار می‎گیرند، زنان و مردان، بعنوان متحدینی برای تغییر؟ سخنرانی الیزابت نیامایارو، بنیانگذار کمپین توییتری ِ مرد در کنار زن را ببینید، که ۱/۲ میلیارد گفتگو درباره جهانی برابرترایجاد کرده است. او همه ما را به پیوستن در این جنبش بعنوان متحدینی در انسانیت مشترکمان دعوت می‎کند.