دیوید ستیندل: ایا می خواهید خوشحال باشید؟ سپاسگزار باشید

یک موضوع در همه انسان ها مشترک است و آن این است که هر یک از ما می خواهیم شاد باشیم، این را برادر دیوید ستیندل-راست، راهب ومحقق ادیان می‌گوید. و شادی که او پیشنهاد می کند، از قدردانی زاده شده است . درسی الهام بخش در كاستن از شتابها، و دیدن اینکه به کجا می‌رویم ، و بالاتر از همه، سپاسگزار بودن است.