الیزابت کاکس: آتش چیست؟ - الیزابت کاکس

دور آتش که بنشینید، می‌توانید حرارت آن را احساس کنید، و بوی دود چوب و صدای ترق و تروق آن را بشنوید. اگر خیلی نزدیک شوید، چشمان و سوراخ‌های بینی‌تان را می‌سوزاند. می‌توانید برای همیشه به شعله‌های درخشان خیره شوید که در تجسمی ابدی پیچ می‌خورند و سوسو می‌زنند. اما دقیقا به چه نگاه می‌کنید؟ الیزابت کاکس دانش پشت آتش را شرح می‌دهد. درس از الیزابت کاکس، کارگردان Héloïse Dorsan Rachet.