تاد اسکات: یک راهنمای بین کهکشانی برای استفاده یک دستگاه شوک

اگر یودا ایست قلبی میکرد، آیا میدانستید چه باید کرد؟ هنرمند و علاقمند به کمکهای اولیه تاد اسکات هرچیزی که شما برای دانستن استفاده از یک دستگاه شوک خودکار خارجی نیاز دارید را معرفی میکند ( AED ) ---- در این کهکشان و یا آنهایی که خیلی خیلی از اینجا دوره هستند. برای نجات جان، چوباکا ( که اول به یک اصلاح سریع نیاز خواهد داشت) یا هرکس دیگر ای که نیازمند نشانگرهای کمک کننده هست آماده بشوید.