باب استاین: مناسک گذار به سال‌های پیری

ما از مراسمی مانند جشن تولدها و مراسم فارغ‌التحصیلی برای نشان کردن مراحل ابتدایی زندگی استفاده می‌کنیم -- اما سال‌های بعدمان چطور؟ در این سخنرانی تفکر برانگیز درباره نگاه به جلو و به عقب، باب استاین با بالا رفتن سن رسمی جدید برای بخشیدن چیزها را پیشنهاد می‌دهد(و به اشتراک گذاشتن داستان‌های آنها،) تا بر زندگی شما بازتاب داشته باشد و دری را به آنچه پیش روست باز کند.