کِنِث کوکی ار: دادۀ بزرگ، دادۀ بهتری است

خودروهای بدون سرنشین تنها آغاز راه بودند. آیندۀ فناوری و طراحی دادۀ بزرگ چه خواهد بود؟ کنث کوکی ار، در سخنرانی علمی هیجان انگیزی به این مطلب خواهد پرداخت: قدم بعدی در دانش بشریت و یادگیریِ ماشین چه خواهد بود.