اندرو باستورس: شیوه جدید یافتن خدمات درمانی برای آسیب‌پذیرترین مردم

در سال ۲۰۱۱، جراح چشم، اندرو باستورس، یک برنامه گوشی هوشمند که مراقبت از چشم با کیفیت را به جوامع دور افتاده ارایه می‌دهد و به مردم کمک می‌کند که از ازدست دادن بیناییشان بر اثر شرایط قابل درمان یا قابل پیشگیری جلوگیری کنند را توسعه داد. در طول این مسیر، او متوجه مشکلی شد: مقررات دقیق بودجه به این معنی است که او تنها می‌توانست در رابطه با افراد مبتلا به بیماری‌های خاص عمل کند، بسیاری از افراد دیگر بدون منابع برای درمان رها می‌شوند. در این بحث داغ، باستورس خواستار یک مدل تامین مالی خدمات درمانی جد