دالی چوگ: چگونه می‌توانیم یک شخص «خوب» بودن را رها کنیم -- و شخص بهتری بشویم

اگر تعلق خاطرتان شما به یک شخص «خوب» بودن، شما را از حق تبدیل‌ شدن به یک فرد بهتر نگه دارد چه؟ در این گفتار دست یافتنی، روانشناس اجتماعی «دالی چو»، روانشناسی پیچیده‌ی رفتار اخلاقی را توضیح می‌دهد -- مانند اینکه چرا پیدا کردن تعصب و تصدیق اشتباه‌ها دشوار است -- و نشان می‌دهد که چگونه مسیر بهتر شدن با قبول کردن اشتباهات شما شروع می‌شود. چو می‌گوید: «در هر بخش دیگری از زندگی‌مان ، ما به خود امکان رشد می‌دهیم -- به جز در این یکی، که مهم‌ترین آن است.»