كريستا دونالدسون: زانوی مصنوعی ۸۰ دلاری که زندگی را تغییر می دهد

ما پیشرفت‌های باور نکردنی در تکنولوژی در سال‌های اخیر به وجود آورده ايم، اما اغلب اوقات به نظر می رسد تنها برخی از افراد خوش شانس می توانند از آن بهره مند شوند. مهندس كريستا دونالدسون زانو حرکت مجدد را معرفی می‌كند،یک عضو مصنوعی برای افراد قطع عضو بالاتر از زانو كه بسیاری از آنها درآمد کمتر از ۴ دلار در روز دارند. طراحی مذكور در رده بندی بهترين است و در عين حال به مراتب از ساير زانوهای مصنوعی موجود در بازار ارزان‌تر است.