جان آموری: چطور یک ضد بارداری مردانه می‌تواند موثر باشد؟

متخصص مردان، جان آموری مشغول ساخت ضدبارداری مردانه است که به مردها یک گزینه جدید برای پذیرفتن مسئولیت در پیشگیری از حاملگی ناخواسته را می‌دهد. او به توضیح علمی این پیشرفت می‌پردازد -- و این که چرا دنیا به قرص مردانه نیاز دارد.