مارکو آنونزیاتا: به عصر اینترنت صنعتی خوش آمدید

همه دارند درباره "اینترت اشیاء" صحبت می کنند، ولی این دقیقا برای آینده به چه معناست؟ در طی این صحبت اندیشمندانه، مارکو آنونزیانای اقتصاددان به تغییری که تکنولوژی در بخش صنعتی ایجاد می کند، نگاهی می اندازد، آن هم توسط ایجاد ماشین هایی که می توانند ببینند، احساس کنند و واکنش نشان دهند -- پس آنها بیش از پیش بهینه تر کار خواهند کرد. فکر کنید: قطعات هواپیما که در هنگام نیاز به سرویس هشداری را می فرستند. یا توربین هایی که با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند تا الکتریسیته بیشتری را تولید کنند. این آینده هی