کاترین مور: چطور بخشی توتیای دریایی شدم

دانشمند جوان، کاترین مور در سفر رویایی غواصی‌اش بود -- وقتی دستش را درست روی یک توتیای دریایی خارخاری گذاشت. در حالی که دسته‌ای کوسه بالای سرش چرخ می‌زدند. بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟ بیش از آنچه بتوانید تصورش را بکنید. بنشینید پای این سخنرانی فوق‌العاده با شمه‌ای از دانش.