توبی اکل: سرمایه گذاری برای تغییرات اجتماعی

در اینجا آماری هست که ارزش دانستن دارد: در انگلستان، ۶۳ درصد از مردان که دوره کوتاه مدت زندان را به پایان رسانیده‌اند در طول یک سال جرم دیگری را مرتکب می‌شوند. کمک به آنها برای اینکه جرمی مرتکب نشوند نیازبه آموزش های شغلی، تحصیلی و درمانی دارد. که باید سخاوتمندانه پرداخت شود - اما دولت نمی تواند این بودجه را داشته باشد. توبی اکل ایده‌‌اى بلندپروازانه را برای اینکه چگونه این تغییرات ایجاد شود را مطرح می‌کند: اوراق مشارکت بهبود اجتماعی. اوراق مشارکت غیر معمولی که کمک می کند تا طرح های صندوق