Kimberlé Crenshaw: فوریت تقاطع

هم اکنون، بیشتر از همیشه این مهم است که نگاهی بی باکانه به واقیت تبعیض جنسیتی و نژادی کنیم وبفهمیم که چگونه این دو عامل می توانند ادغام شوند که آسیب بیشتری را به وجود آورند . Kimberlé Crenshaw از اصطلاح تقاطع استفاده می کند که این پدیده را توصیف کند. همانطور که او می گوید اگر شما در مسیر اشکال چند گانه ی محرومیت قرار داشته با شید شما به احتمال زیاد از هر چند شکل آن اسیب خواهید دید . در این ویدیو او از ما می خواهد که شاهداین واقعیت باشیم و ازادانه عقاید خودمان را در مورد قربانیان تعصب بیان کنیم.