Matt Anticole: مَت انتیکُل - تفاوت بیت صحت و دقت چیست؟

برای دیدن درس کامل روی لینک زیر کلیک کنید: وقتی چیزی را اندازه گیری می کنیم، تنها دغدغه بیشتر افراد این است که صحت کار آنها تا چه حد به معیار واقعی نزدیک است. با نگاهی دقیق تر به روند اندازه گیری، یک مورد مهم دیگر نیز قابل ملاحظه است: دقت. "مَت انتیکُل" معنی واقعی "دقت" و اینکه چگونه به ما در بهتر اندازه گرفتن چیزها کمک می کند، را توضیح می دهد.