Matt Ridley: مت ریدلی: وقتی ایده ها با هم لقاح و زناشوئی می کنند

در تدگلوبال 2010، مت ریدلی نویسنده، نشان می دهد که چگونه -در طول تاریخ- موتور پیشرفت انسان آشنایی و آمیزش افکار در جهت تولید ایده های تازه بوده است. او می گوید، مهم نیست که هر فرد به تنهائی چقدر با هوش است؛ آنچه واقعا اهمیت دارد برایند هوش جمعی است.