Molly Crockett: مالی کراکت: از خوابگاه های- عصب بر حذر باشید

مغزها در بازار امروزی درهمه جا حضوردارند: عناوین رسانه‌ها اعلام می‌کنند که ساندویچ های پنیر به قدرت تصمیم گیری کمک می‌کنند، در حالی که یک نوشابه اعصاب مدعی است که استرس را کاهش می‌دهد. دانشمندی بنام مولی کراکت می گوید اینجا فقط یک مشکلی وجود دارد: منافع این بهبوددهنده های اعصاب از نطر علمی ثابت نشده اند. در سخنرانی حاضر کراکت محدودیت‌های تفسیر کردن داده های علم عصب شناسی را شرح می‌دهد و اینکه چرا ما باید مراقب آنها باشیم.