جمیله رقیب: رمز مقاومت مؤثر بدون خشونت

جمیله رقیب، مدیر اجرایی انستیتو آلبرت انشتین، می‌گوید نمی‌توانیم با گفتن این واقعیت به مردم که خشونت از نظر اخلاقی نادرست است، به خشونت پایان دهیم. به جای آن، باید راههای جایگزینی برای مبارزه پیدا کنیم که به همان اندازه توانمند و مؤثر باشند. رقیب به مردمی که تحت سلطه زندگی می‌کنند، مقاومت بدون خشونت را توصیه می‌کند-- و این محدود به اعتراضات خیابانی نیست. او مثالهای انگیزه بخشی از راهبردهای خلاقانه می آورد که در جایجای دنیا منجر به تغییر شده‌اند و پیامی از امید برای آینده‌ای عاری از مبارزه مسلحان