دانیل لیوتین: در زمانی که ‌میدانید که مضطرب هستید، چگونه آرام بمانید

هنگامی که به شما اضطراب وارد می‌شود ، در بهترین شرایط نیستید. در واقع، مغزشما در طی میلیون‌ها سال تکامل یافته تا در شرایط اضطراب آورمیزان کورتیزول بالا ببرد، مهار منطقی از موضوع داشته باشد، و منطقی فکر کند، که به طور بالقو به شما برای زنده ماندن کمک میکند، مثل اینکه یک شیر به شما حمله کند. عصب شناس دانیل لیوتین فکر می کند راهی برای اجتناب از اشتباه بزرگ در شرایط استرس زا وجود دارد، در زمانی که فکرتان تیره و ابرآلود است « بررسی مجدد پروژه‌های شکست خورده.» او می‌گوید که "همه ما در زندگی شکست خور