Cameron Sinclair: پناه جویان دوران رکود اقتصادی

کامرون سینکلر هزینه های تحمیلی گزارش نشده ناشی از رکود پروژه های عظیم ساختمانی را بیان می کند: هزاران کارگر مهاجر بی پناه و درمانده رها شده اند. او به همکاران معمارش می گوید تنها یک راه حل اخلاقی برای این موضوع وجود دارد.